Darmowe szkolenie komputerowe lub językowe

Szkolenia

Można wziąć udział w jednym szkoleniu, tj. w szkoleniu komputerowym lub w szkoleniu językowym (do wyboru: język angielski, język niemiecki lub język francuski).

 • Szkolenie komputerowe

  136 godzin zajęć dydaktycznych

 • Kurs z języka angielskiego

  240 godzin zajęć dydaktycznych

 • Kurs z języka niemieckiego

  240 godzin zajęć dydaktycznych

 • Kurs z języka francuskiego

  240 godzin zajęć dydaktycznych

Chcesz się zapisać? Wypełnij formularz

Wymagania

Aby stać się uczestnikiem szkolenia

 • osoby w wieku 50 lat i więcej;

 • zamieszkujące lub pracujące lub uczące się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (zgodnie z Kodeksem cywilnym);

 • osoby nieprowadzące działalności gospodarczej;

 • zgłaszające z własnej inicjatywy chęć nabycia/podniesienia kwalifikacji.

Chcesz się zapisać? Wypełnij formularz

O PROJEKCIE

Uczestnikami/czkami Projektu będzie 456 osób w wieku 50 lat i więcej (górna granica wieku ustalona zgodnie ze stanowiskiem MIiR w sprawie możliwości udziału w projekcie osób mających powyżej 74r.ż.), w tym 256 kobiet i 200 mężczyzn, zam. lub pracujące lub uczące się w rozumieniu Kodeksu cywilnego w województwie warmińsko-mazurskim, zainteresowane nabywaniem / podnoszeniem kwalifikacji i uczestniczące w projektu z własnej inicjatywy.

Będą to osoby należące do grup defaworyzowanych, tj. wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji. Z udziału w projektu wyłączone będą osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Min. 80% UP będą stanowić osoby o niskich kwalifikacjach – wykształcenie co najwyżej średnie, do poziomu ISCED 3 włącznie (365 osób: 205 kobiet i 160 mężczyzn).

240 osób weźmie udział w szkoleniach w obszarze TIK, 216 osób w kursach językowych (156 osób język angielski, 48 osób język niemiecki, 12 osób język francuski).

Jeden Uczestnik Projektu weźmie udział w jednym szkoleniu.

 

zobacz więcej >

REKRUTACJA

 

Rekrutacja będzie prowadzona w terminie od 1.10.2019 do 31.12.2020, w całym województwie warmińsko-mazurskim:

 • odrębnie w terminie 1.10.2019-31.8.2020 na kursy języka angielskiego, celem pozyskania 156 Uczestników/czek Projektu (13 grup po 12 osób),
 • odrębnie w terminie 1.10.2019-31.8.2020 na kursy języka niemieckiego, celem pozyskania 48 Uczestników/czek Projektu (4 grup po 12 osób),
 • odrębnie w terminie 1.10.2019-30.4.2020 na kursy języka francuskiego, celem pozyskania 12 Uczestników/czek Projektu (1 grupa licząca 12 osób),
 • odrębnie w terminie 1.10.2019-31.12.2020 na kursy komputerowe, celem pozyskania 240 Uczestników/czek Projektu (20 grup po 12 osób).

 

zobacz więcej >