O projekcie

Uczestnikami/czkami Projektu będzie 456 osób w wieku 50 lat i więcej (górna granica wieku ustalona zgodnie ze stanowiskiem MIiR w sprawie możliwości udziału w projekcie osób mających powyżej 74r.ż.), w tym 256 kobiet i 200 mężczyzn, zam. lub pracujące lub uczące się w rozumieniu Kodeksu cywilnego w województwie warmińsko-mazurskim, zainteresowane nabywaniem / podnoszeniem kwalifikacji i uczestniczące w projektu z własnej inicjatywy.

Będą to osoby należące do grup defaworyzowanych, tj. wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji. Z udziału w projektu wyłączone będą osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Min. 80% UP będą stanowić osoby o niskich kwalifikacjach – wykształcenie co najwyżej średnie, do poziomu ISCED 3 włącznie (365 osób: 205 kobiet i 160 mężczyzn).

240 osób weźmie udział w szkoleniach w obszarze TIK, 216 osób w kursach językowych (156 osób język angielski, 48 osób język niemiecki, 12 osób język francuski).

Jeden Uczestnik Projektu weźmie udział w jednym szkoleniu.

 

Celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 przez co najmniej 320 osób (180 kobiet, 140 mężczyzn) spośród 456 uczestników projektu (256 kobiet i 200 mężczyzn w wieku 50 lat i więcej, zamieszkujące lub pracujące lub uczące się w województwie warmińsko-mazurskim), w tym:

-w obszarze ICT przez 168 osób (98 kobiet i 70 mężczyzn) przez szkolenia komputerowe zakończone formalnym wynikiem oceny i walidacji,

-językowych- w zakresie języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego na pełnym poziomie biegłości językowej zgodnie z ESOKJ przez 152 osoby (82 kobiet i 70 mężczyzn) przez kursy językowe zakończone formalnym wynikiem oceny i walidacji, w terminie 1.10.2019-30.9.2021.

 

Działania projektu obejmują szkolenia komputerowe (20 edycji) i kursy językowe: angielski (13 edycji), niemiecki (4 edycje), francuski (1 edycja).

 

Rezultaty projektu:

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu:

-o niskich kwalifikacjach- 256
-w wieku 50 lat i więcej- 320
-w wieku 25 lat i więcej- 320.

 

Okres realizacji projektu: od: 2019-10-01 do: 2021-09-30

Wartość projektu wynosi: 1999466,49 zł,  w tym poziom dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i środków Budżetu Państwa wynosi 90%

Dofinansowanie UE: 1699546,52 zł