Rekrutacja

Rekrutacja będzie prowadzona w terminie od 1.10.2019 do 31.12.2020, w całym województwie warmińsko-mazurskim:

 • odrębnie w terminie 1.10.2019-31.8.2020 na kursy języka angielskiego, celem pozyskania 156 Uczestników/czek Projektu (13 grup po 12 osób),
 • odrębnie w terminie 1.10.2019-31.8.2020 na kursy języka niemieckiego, celem pozyskania 48 Uczestników/czek Projektu (4 grup po 12 osób),
 • odrębnie w terminie 1.10.2019-30.4.2020 na kursy języka francuskiego, celem pozyskania 12 Uczestników/czek Projektu (1 grupa licząca 12 osób),
 • odrębnie w terminie 1.10.2019-31.12.2020 na kursy komputerowe, celem pozyskania 240 Uczestników/czek Projektu (20 grup po 12 osób).

 

Grupę docelową projektu stanowi 456 osób w wieku 50 lat i więcej, w tym 256 kobiet i 200 mężczyzn, zamieszkujący lub pracujący lub uczący sie w rozumieniu Kodeksu cywilnego w województwie warmińsko – mazurskim, zainteresowane nabyciem lub podnoszeniem kwalifikacji  i uczestniczące w projekcie z własnej inicjatywy.

Udział w projekcie będą mogły wziąć zarówno osoby pracujące, jak i pozostające bez zatrudnienia (zamierzające podjąć pracę), od udziału w projekcie wyłączone są osoby prowadzące działalność gospodarczą.

 

Aby zgłosić uczestnictwo w projekcie należy zapoznać się z regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie, wypełnić formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami. Dokumenty należy wydrukować (są dostępne na stronie projektu), wypełnić i podpisać. Komplet dokumentów należy:

 • dostarczyć osobiście (lub przez pełnomocnika) na adres biura projektu ( Głowackiego 28 pok. 611, 10-448 Olsztyn), lub na spotkanie rekrutacyjne lub
 • odesłać pocztą lub kurierem na adres biura projektu

z dopiskiem: Zgłoszenie do projektu „Nie daj się wykluczyć po 50-tce, rozwijaj kwalifikacje językowe i cyfrowe”.

 

Osobom z niepełnosprawnościami będzie udzielana pomoc techniczna w wypełnieniu dokumentów.

 

Przesłane dokumenty kwalifikacyjne zostaną zweryfikowane formalnie oraz przeanalizowane pod kątem kryteriów udziału w projekcie i zachowania struktury grupy docelowej.

Dokumentacja zgłoszenia do udziału w projekcie powinna być (weryfikacja wstępna):

– kompletna (zawierać formularz zgłoszeniowy ze wszystkimi załącznikami),

– dokonana na właściwym wzorze,

– wypełniona prawidłowo i podpisana,

– złożona we właściwym terminie, miejscu i we właściwy sposób.

Zgłoszenia niespełniające w/w przesłanek będą odrzucane na tym etapie rekrutacji.

 

Następnie zweryfikowane zostaną kryteria obowiązkowe, tj.:

 • złożenie oświadczenia o wieku 50 lat i więcej;
 • zgłoszenie udziału w projekcie, w tym podanie danych potrzebnych do monitorowania wskaźników kluczowych;
 • wyrażenie zgody na przeprowadzenie ewaluacji oraz zobowiązanie do przekazania informacji na temat sytuacji po opuszczeniu projektu;
 • złożenie oświadczenia o miejscu zamieszkania/pracy/nauki na terenie województwa warmińsko-mazurskiego;
 • złożenie deklaracji udziału w projekcie z własnej inicjatywy;
 • oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej
 • oświadczenie o braku certyfikacji w zakresie kwalifikacji cyfrowych lub językowych, które obejmuje zgłoszenie do udziału w projekcie;
 • jeżeli dotyczy – kopia certyfikatu potwierdzającego bazowy poziom umiejętności językowych – np. zgłaszając się na kurs językowy na poziomie B1 niezbędne jest dostarczenie kopii certyfikatu językowego potwierdzającego posiadanie kwalifikacji językowych na poziomie A2.

 

Przyznane zostaną punkty za kryteria pierwszeństwa (dodatkowe) tj.:

 • brak zatrudnienia – 2 punkty (weryfikowane na podstawie oświadczenia o braku zatrudnienia);
 • miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim (DEGURBA 3) – 2 punkty (weryfikowane na podstawie oświadczenia o miejscu zamieszkania na obszarze wiejskim);
 • niskie kwalifikacje: ISCED 0-1 – 3 punkty, ISCED 2 – 2 punkty, ISCED 3- 1 punkt (weryfikowane na podstawie oświadczenia o posiadanym wykształceniu);
 • niepełnosprawność: znaczna – 6 punktów, umiarkowana – 4 punkty, lekka – 2 punkty (weryfikowane na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wg ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub orzeczenia lub innego dokumentu, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego).

 

Na podstawie kryteriów obowiązkowych oraz liczby otrzymanych punktów za kryteria pierwszeństwa z uwzględnieniem założeń projektu na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia utworzona zostanie lista podstawowa osób zakwalifikowanych (12 osób) i lista rezerwowa – na każdą grupę szkoleniową. W przypadku tej samej liczby punktów będzie decydować kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane do udziału w danym szkoleniu (z listy podstawowej) nie będą uwzględniane przy tworzeniu listy Uczestników/czek na kolejne szkolenia.

 

Nabór z listy rezerwowej będzie realizowany w przypadku „wypadnięcia” z projektu osoby zakwalifikowanej w pierwszej kolejności, do zrealizowania 20% zajęć.

Nie przewidujemy procedury odwoławczej od wyników rekrutacji.